ยินดีต้อนรับกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอยุติการดำเนินการวิจัย บทความวิชาการ ตำรา


บันทึกข้อความขอยุติการทำวิจัย บทความวิชาการ ตำรา.doc

แบบประเมินโครงการวิจัย บทความวิชาการ (ขอทุน)


แบบประเมินบทความวิชาการ
แบบฟอร์มการประเมินโครงร่างการวิจัย

แบบฟอร์มการขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย


แบบฟอร์มการขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

แบบฟอร์มรับรองวิจัยในมนุษย์ NU-RREC (ขอครั้งแรก)


Initial Submission
AF 01-10 Submission Form for Ethical Review.docx
AF 02-10 Self-Assessment Form for PI.docx
AF 03-10 Conflict of Interest and Funding Form.docx
AF 04-10 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (7 - 12 ปี).docx
AF 04-10 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย.docx
AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (7 - 12 ปี).docx
AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (ส่วนเพิ่มเติมโครงการวิจัย ขอใช้ตัวอย่างทางชีวภาพ).docx
AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี.docx
AF 06-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม_ผู้ปกครอง.docx
InitialSubmission.pdf
Synopsis สรุปโครงการวิจัยฯ.doc
คู่มือสำหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก.pdf
AF 01-09 เกณฑ์โครงการวิจัยที่สามารถได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย.pdf
AF 05-09 เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร่งรัด.pdf

Post Approval Submission

แบบฟอร์มรายงานวิจัย(เล่ม)


แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย