ยินดีต้อนรับด้านวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-->

ขอยุติการดำเนินการวิจัย บทความวิชาการ ตำรา


บันทึกข้อความขอยุติการทำวิจัย บทความวิชาการ ตำรา.doc

แบบประเมินโครงการวิจัย บทความวิชาการ (ขอทุน)


แบบประเมินบทความวิชาการ
แบบฟอร์มการประเมินโครงร่างการวิจัย

แบบฟอร์มการขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย


แบบฟอร์มการขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

แบบฟอร์มรายงานวิจัย(เล่ม)


แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย