ยินดีต้อนรับด้านกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา พ.ศ.2567
ครอบครัวประจำปีการศึกษา-2566
คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประจำปีการศึกษา 2565
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประจำปีการศึกษา 2565
แผนพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช ปีงบประมาณ 2565
แผนพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช ปีงบประมาณ 2566
แนวปฏิบัติการรักษาความลับ
ตารางปฏิทินแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทำนุฯ ปกศ 65.pd
แบบฟอร์มการตอบรับทราบข้อมูลและแสดงเจตนาต่อการให้นักศึกษาขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ
รูปเล่ม คู่มือนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิทินแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และทำนุศิลปวัฒนธรรม
แบบแจ้งความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา.pdf
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์
006 -แแบฟอร์มสมัครขอทุน ปกศ.2565
ครอบครัวประจำปีการศึกษา 2565
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2564
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา
แบบแจ้งความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา ปกศ 2564
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์แหล่งงาน-รับงาน
บันทึกข้อความขอใช้หอประชุม 2564
แผนพัฒนานักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปกศ 2564
รายชื่อครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มการตอบรับทราบข้อมูลและแสดงเจตนา
แบบประเมินคัดกรองความเสี่ยง COVID-19 รพ.พุทธชิน
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกข้อความรายงานผล
ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษา 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาตามครอบครัว 2563
คู่มือนักศึกษา สถาบันพะรบรมราชชนก ปกศ 2564
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงาน
บันทึกข้อความข้อตกลงรับ นศ.กลับบ้าน
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่ให้ข้อมูลบริการนักศึกษา
ใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษารายบุคคล
แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ
แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านการเรียน
แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านการใช้ชีวิต
บันทึกความก้าวหน้าการให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


รายละเอียดคลิก

ปิด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม


รายละเอียดคลิก

ปิด

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
รายละเอียดคลิก


วิธีชำระหนี้ กยศ. กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม!รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปิด

เช็กยอดและจ่าย กยศ. ได้ง่าย ๆ ด้วยแอปรายละเอียดคลิก


ปิด