Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž
 • การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ
 • การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค
 • ด้านบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ด้านบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • ดร.เบญญาภา พรมพุก

  Expert:

 • ดร.ปานจันทร์ คนสูง

  Expert:

 • นางสาวพรพิมล ชัยสา

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

มุมมองของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิต่อบทบาทการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน

รายละเอียด >>


ผลของโปรแกรมสนับสนุนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด >>


การออกกำลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ

รายละเอียด >>


ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อเรา สำหรับผู้ดูแล