Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž
 • การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ
 • การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค
 • ด้านบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ด้านบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • ดร.จินดาวรรณ เงารัศมี

  Expert:

 • นางสาวชนกานต์ แสงคำกุล

  Expert:

 • ดร.กรวิกา พรมจวง

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ผลของการใช้นวัตกรรม "วงล้อเตือนไตเสื่อม" ต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคไตเรื้องรังในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

รายละเอียด >>


ผลการพัฒนานวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม”

รายละเอียด >>


Development of the Belief in Treatment Effectiveness Scale for Adults with Chronic Lower Back Pain

รายละเอียด >>


ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อเรา สำหรับผู้ดูแล