Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž
 • การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ
 • การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค
 • ด้านบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ด้านบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 • ดร.อัศนี วันชัย

  Expert: มะเร็งเต้านม

 • ดร.เบญจามาภรณ์ นาคามดี

  Expert:

 • นางสาวพรพิมล ชัยสา

  Expert:
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

Development of the Belief in Treatment Effectiveness Scale for Adults with Chronic Lower Back Pain

รายละเอียด >>


มุมมองของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิต่อบทบาทการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน

รายละเอียด >>


ผลการดำเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด >>


ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อเรา สำหรับผู้ดูแล