ยินดีต้อนรับงานบริหารหลักสูตร ด้านวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


แผนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2567
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี1 รุ่นที่76 ภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่2
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี2 รุ่นที่75 ภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่2
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี3 รุ่นที่74 ภาคเรียนที่1
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี4 รุ่นที่73 ภาคเรียนที่1
แบบฟอร์มจัดทำ มคอ. 3-6 และแผนการสอน ปีการศึกษา 2567
รายงานจัดทำแบบประเมินและคู่มือการใช้หลักสูตร 2565
แบบประเมินอัตลักษณ์คุณธรรม วพบ.พุทธชินราช "มิตร" หรือ "MITH model"
แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน
แบบฟอร์มจัดทำ มคอ. 3-6 พร้อมแบบตรวจสอบ ปีการศึกษา 2566
คู่มือบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
คู่มือการใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ปีการศึกษา2565
คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


รายละเอียดคลิก

ปิด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม


รายละเอียดคลิก

ปิด

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
รายละเอียดคลิก


วิธีชำระหนี้ กยศ. กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม!รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปิด

เช็กยอดและจ่าย กยศ. ได้ง่าย ๆ ด้วยแอปรายละเอียดคลิก


ปิด