ยินดีต้อนรับงานบริหารหลักสูตร ด้านวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


แบบประเมินอัตลักษณ์คุณธรรม วพบ.พุทธชินราช "มิตร" หรือ "MITH model"
แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน
แบบฟอร์มจัดทำ มคอ. 3-6 พร้อมแบบตรวจสอบ ปีการศึกษา 2566
คู่มือบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2565)
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
คู่มือการใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ปีการศึกษา2565
คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง การแต่งตั้งอาจารย์คุมสอบกลางภาค ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รุ่น 74
คำสั่ง การแต่งตั้งอาจารย์คุมสอบกลางภาค ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รุ่น 73
คำสั่ง การแต่งตั้งอาจารย์คุมสอบกลางภาค ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รุ่น 72
คำสั่ง การแต่งตั้งอาจารย์คุมสอบกลางภาค ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่น 71
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2565
ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-4
ประกาศวิทยาลัยฯ นโยบายการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565<
แผนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
มคอ.2-2565-วพบ.พุทธชินราช
แบบฟอร์มจัดทำ มคอ. 3-6 พร้อมแบบตรวจสอบ มคอ 5 และ 6
แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชาปฏิบัติ
แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชาทฤษฎี
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ. 3 4 และกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ .5 6.
Masterplan 74
Masterplan 73
Masterplan 72
Masterplan 71
แบบฟอร์มวิพากษ์ มคอ 3
แบบฟอร์มวิพากษ์ มคอ 4
แแบบฟอร์มตรวจสอบ มคอ 5
แบบฟอร์มตรวจสอบ มคอ 6
แผนการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาตามาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3-4 ปีการศึกษา 2564
แผนแม่บทการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตารางสอน ปี1-4 ปีการศึกษา2564.pdf
แบบฟอร์มแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญอาจารย์ ปีการศึกษา 2564
คู่มือจัดทำ มคอ. และแผนการสอน ปีการศึกษา 2564
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
แบบประเมิน การจัดการเรียนภาคทฤษฎี ( สำหรับอาจารย์ )
แบบประเมินโครงการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชา (สำหรับอาจารย์)
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี(สำหรับอาจารย์)
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ(สำหรับอาจารย์)
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ภาคทฤษฎี(ผู้บังคับบัญชา).pdf
แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ภาคปฏิบัติ(ผู้บังคับบัญชา).pdf
คู่มือบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
คู่มือการจัดทำ มคอ. และแผนการสอน ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร 2560 ฉบับถ่ายโอน ฉบับล่าสุด 29 มีนาคม 2564
สรุปผลการใช้บัณฑิต TQF +SAP+ DOE รุ่นที่ 67จบปี 61 29-6-63
รายงานการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 (ชั้นปีที่ 1-4)
แบบฟอร์ม มคอ 3 2563
แบบฟอร์ม มคอ 4 2563
แบบฟอร์ม มคอ 5 2563
แบบฟอร์ม มคอ 6 2563
แบบฟอร์มแผนการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และการสอนในคลินิก 2563
แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติรายวัน 2563

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


รายละเอียดคลิก

ปิด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม


รายละเอียดคลิก

ปิด

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
รายละเอียดคลิก


วิธีชำระหนี้ กยศ. กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม!รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปิด

เช็กยอดและจ่าย กยศ. ได้ง่าย ๆ ด้วยแอปรายละเอียดคลิก


ปิด