การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ขั้นตอนที่ 1
     1.คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
     2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ขั้นตอนที่ 2
     1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
     2.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
     3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

ขั้นตอนที่ 3
     1.การกําหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทํา”
     2.ผลสำเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
     3.รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
     4.การทําแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ
     พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4
     1.กิจกรรมยกย่องเชิดชู บุคลากร และกลุ่ม / กลุ่มงาน กอง ที่ทําความดีจนเป็นแบบอย่าง
     2.กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดําเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ขั้นตอนที่ 5
     1.เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม
     2.ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
     3.รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน