ยินดีต้อนรับงานประกันคุณภาพ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

เอกสาร


รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA assessment report)
Gap Analysis Criterion 1-8 วพบ.พุทธชินราช
เอกสารชุดที่ 4 ร่าง SAR หลักสูตร ปีการศึกษา 2565
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะกรรมการประกันฯ ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะผู้รับผิดชอบสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2565
คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ AUN-QA ปีการศึกษา 2565<
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพุทธชินราช (พ.ย.66)
รายงานผลการประเมิน IQA 2564 จากคณะพยาบาลศาสตร์
รายงานผลการประเมิน IQA 2564 จากคณะพยาบาลศาสตร์ <
แผนพัฒนา Improvement plan ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการประเมิน ปีการศึกษา 2564 วพบ.พุทธชินราช<
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564
คู่มือบริหารคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565
รายงานการประเมินระบบ และกลไกการบริหารคุณภาพ ระดับหลักสูตร และสถาบัน (Management Review)
คำสั่ง รายงานการถอดบทเรียนหรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน ในระบบกลไกการบริหารคุณภาพ ระดับหลักสูตร
คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สภาการพยาบาล
คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2563.pdf
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ปีการศึกษา 2564.pdf
แผนปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565).pdf
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564.pdf
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564.pdf
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564.pdf
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564.pdf
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับปีการศึกษา 2564-2565.pdf
SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (improvement plan) ปีการศึกษา 2563.pdf
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันพระบรมราชชนก 2564
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2564
AUN-QA_version_4
บันทึกการประชุม Aun QA ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


รายละเอียดคลิก

ปิด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม


รายละเอียดคลิก

ปิด

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
รายละเอียดคลิก


วิธีชำระหนี้ กยศ. กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม!รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปิด

เช็กยอดและจ่าย กยศ. ได้ง่าย ๆ ด้วยแอปรายละเอียดคลิก


ปิด