ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 71 (สามารถเข้าได้มากกว่า 100 คน)