ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72 (สามารถเข้าได้มากกว่า 100 คน)