ยินดีต้อนรับ



งานยุทธศาสตร์ ด้านบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

งานยุทธศาสตร์


แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2567(ปรับแผนกลางปี)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
รายงานประจำปี 2566
แแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ปีงบประมาณ 2567-2571
แนวปฏิบัติการจัดทำคำรับรองและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เล่มคู่มือแผนนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2567
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าสรุปโครงการ ปีงบประมาณ2567
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2567
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงโครงการ ปีงบประมาณ 2567
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2567
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567(pdf)
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567(word)
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ปีงบ 2567
ประกาศงดการให้และรับของขวัญ และของกำนัลฯ 2567
นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2567
แนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบ 2567
คำสั่งคณะกรรมการ ITA ปีงบ 2567
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนกลางปี)
คู่มือบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน พ.ศ. 2566 สถาบันพระบรมราชชนก
แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พ.ศ.2566
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ระดับวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566 <
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565
แผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันพระบรมราชชนก
เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สบช. ปีงบ65-69
แผนกำกับติดตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566
เอกสารการประชุม เรื่อง เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงโครงการ ปีงบประมาณ 2566
การบริหารความเสี่ยงในสถาบันการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (word)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 2565-2569
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.


















รายละเอียดคลิก

ปิด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม


รายละเอียดคลิก

ปิด

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.




รายละเอียดคลิก


วิธีชำระหนี้ กยศ. กรอ. ผ่าน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม!



รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปิด

เช็กยอดและจ่าย กยศ. ได้ง่าย ๆ ด้วยแอป



รายละเอียดคลิก


ปิด